การลงนามความร่วมมือกับ The University of Sheffield Print
Written by sujate   
Monday, 26 September 2016 03:22

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีได้ลงนามต่อความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรสองภาษากับ The University of Sheffield ต่อไปอีก 5 ปี นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการสอนเสริมโดยอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย Sheffield และการร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่งจะทำให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานในระดับนาชาติยิ่งขึ้น