อธิการบดีร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร The University of Sheffield Print
Written by sujate   
Tuesday, 15 September 2015 07:58

ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์จันทรังษ์ อธิการบดีได้เดินทางไปยัง The University of Sheffield เพื่อเยี่ยมเยียนกระชับความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในโครงการ Bilingual Program โดยในครั้งนี้ยังได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร มีบัณฑิตไทยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทหลักสูตร Master of Engineering สาขาวิศวกรรมเคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคือ นางสาวสลิลนา ซึ่งจะมาช่วยในหลักสูตร Bilingual ต่อไป

Last Updated on Tuesday, 15 September 2015 08:50