แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ Print
Written by sujate   
Friday, 17 April 2015 09:38

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งนายสุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติตั้งแต่วันดังกล่าว