สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 131 953
ข่าวล่าสุด
ประวัติ

 

ชื่อ    นายสุเจตน์ จันทรังษ์
Name   Sujate Jantarang
ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์

E-mail address  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา
* 2528-2533  วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* 2523-2527  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิคส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* 2544-2546  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
* 2518-2522  มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
* 2517 ประถมศึกษาปีที่ 7  โรงเรียนลาซาล บางนา
* 2509-2516 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา จ.อุทัยธานี

ผลงานที่ได้รับรางวัล
1. นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2537 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
2. บุคคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ปี 2537 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
3. ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี พ.ศ.2549
4. รางวัลการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกและยุทโธปกรณ์ทางทหาร ประจำปี ๒๕๕๐ กองทัพบก

สมาชิกสามคมวิชาชีพ
* The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
* Corresponding Member International Academy of Astronautics (IAA)
* สมาชิกวิสามัญ เนติบัณฑิตยสภา
* สมาชิกสภาทนายความ ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 1086/2550
* ภาคีสมาชิก มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การอบรม
- TMSAT - Micro satellite Technology Transfer at University of Surrey, UK, April 1996-April 1997
- การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2549 จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
- หลักสูตรความรู้กฏหมายสำหรับนักบริหาร จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ.2549
- การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จัดโดยศาลแรงงานกลาง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓

ประวัติการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
* 2549-ปัจจุบัน อธิการบดี
* 2539-2549  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ
      ผู้จัดการโครงการดาวเทียมขนาดเล็ก TMSAT
* 2536-2538    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
* 2544  รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
* 2537  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
* 2532-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยมหานคร

ประวัติการทำงานในองค์กรอื่น
* 2555-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำตัวประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี)
* 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอำนายการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
* 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
* 2553-2554 กรรมการวิชาการของสมาคมดาราศาสตร์ไทย
* 2548 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2542-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณามิเตอร์รถรับจ้าง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
* 2553 คณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2552 กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
* 2551 คณะกรรมการติดตามการศึกษาโครงการวิจัยองค์การอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2551-ปัจจุบัน คณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นที่ทุ่นระเบิดชายแดนเป็นสวนยางพาราแบบครบวงจรโดยผู้พิการ ในคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แห่งราชบัณฑิตยสถาน
* 2551 อนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัยพัฒนาดาวเทียมเฝ้าตรวจเพื่อความมั่นคง กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม
* 2550-2553 คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
* 2549 – 2550 กรรมมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
* 2550 กรรมมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..).... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
* 2550 ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
* 2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงกลาโหม
* 2550-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายอวกาศ คณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2550 คณะกรรมการศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร พ.ศ.... กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2550 คณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2549-2550 คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนแม่บทพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2550-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการสำหรับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ คณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2550 – 2551 คณะกรรมการอำนวยการ ReCCIT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* 2550-2551 ที่ปรึกษา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
* 2548 – 2549 คณะทำงานจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม
* 2548 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาแผนงาน/โครงการสำหรับกิจกรรมและการพัฒนาขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (APSCO)
* 2547 – 2548 คณะกรรมการกำกับการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* 2547 – 2548 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
* 2546-2549 ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
* 2546 คณะทำงานด้านวิชาการ การประชุมความร่วมมือพหุภาคีทางเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ครั้งที่ 7
* 2545 ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความมั่นคง กระทรวงกลาโหม
* 2545 คณะทำงานโครงการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศของ ESCAP
* 2545 คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
* 2545 ที่ปรึกษาคณะกรรมการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
* 2543 คณะอนุกรรมการศึกษาสถาบันการศึกษาและเอกชน ในคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ สภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
* 2542 คณะผู้แทนไทย การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเซีนและแปซิฟิก สมัยที่ 2 อินเดีย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
* 2541-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการโครงการดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก กระทรวงคมนาคม
* 2541-ปัจจุบัน คณะทำงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต กรมการศึกษานอกโรเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
* 2541-ปัจจุบัน คณะทำงานจัดทำนโยบายการพัฒนากิจการอวกาศ กระทรวงคมนาคม
* 2540-2543  อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
* 2540 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อพิจารณาสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้อวกาศส่วนนอก สภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
* 2539-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* 2538 - ประธานกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18
* 2533-2541 ที่ปรึกษาโครงการติดตั้งมิเตอร์รถรับจ้าง  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
* 2533-2535 ที่ปรึกษาระบบข้อมูล World Vision International ภาคพื้นเอเซีย
* 2528-2532   ที่ปรึกษาระบบข้อมูล World Vision Foundation of Thailand
* 2528-2531   วิศวกรออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ บริษัท เวฟเกต จำกัด
* 2528-2529   อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การบริการสังคม (2541-2552)
* 2549-2552 ผู้บรรยายโครงการเผยแพร่องค์ความรู้อวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ “กฎหมาอวกาศ” “วงโคจรดาวเทียม” “วิศวกรรมดาวเทียม” “จรวด”
* 2550-ปัจจุบัน ผู้บรรยาย “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชน
* 2546-2547, 2549 ผู้บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีการบินและอวกาศ” ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
* 2549 ผู้บรรยายเรื่อง “กิจการอวกาศกับความมั่นคง” ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 2 พฤษภาคม 2549
* 2549 ผู้บรรยายเรื่อง “กิจการอวกาศกับความมั่นคง” ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 28 มีนาคม 2549
* 2548 ผู้บรรยายวิชา ปัญหากฏหมายการเดินอากาศและอวกาศ หัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศกับการดำเนินกิจกรรมของประเทศไทย” หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2548
* 2548 ผู้บรรยาย “ความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของไทยจากกิจการอวกาศโดยมุมมองของผู้ปฏิบัติ” กรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ  28-30 ตุลาคม 2548
* 2545-2547 ผู้บรรยาย “กิจการอวกาศของกองทัพไทย” วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
* 2542-2545 ผู้บรรยาย “การวิจัยและการพัฒนา” วิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
* 2543 ผู้บรรยาย International Conference “IMT-2000: Technology, Policy and Future” May 9, 2000 กรุงโซล เกาหลี
* 2542 ผู้บรรยาย “พัฒนาการศึกษาไทยกับดาวเทียมไทพัฒ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* 2542 ผู้บรรยาย “การใช้ประโยชน์จากการศึกษาห้วงอวกาศ” สถาบันการทหารเรือชั้นสูง
* 2542 ผู้บรรยาย “เทคโนโลยีอวกาศที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ” หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 41 ณ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิขาการป้องกันประเทศ
* 2542 ผู้บรรยาย “The 8th Regional Seminar on Earth Observation for Tropical Ecosystem Management” จัดโดย UN, NASDA และ Ministry of Forest Myanmar
* 2542 ตรวจสอบมาตรคำนวณค่าโดยสาร
* 2541ผู้บรรยาย “Thai-Paht – A small Satellite for Education” Euro-Asian Space Week, Singapore
* 2541 วิทยากรบรรยาย “วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาไทย” กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
* 2541 ผู้อภิปราย “สิ่งประดิษฐ์ที่ก่อประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน” สถานีโทรทัศน์ อ.ส.ม.ท.
* 2541 ผู้อภิปราย “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”
* 2541 ผู้บรรยาย “ดาวเทียม TMSAT ดาวเทียมไทยทำดวงแรก” สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
* 2541 ประชุมระดมความคิดเรื่องช่องทางและอนาคตอุตสาหกรรมไทย ในโครงการสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารอวกาศและจากการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร
* 2541 บรรยายใน Second Thai-French Symposium on Remote Sensing
* 2541 เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ผลงานการพัฒนา
1. TAXIMETER ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและใช้เป็นมาตรฐานของ TAXIMETER ที่ใช้ในปัจจุบัน
2. โปรแกรมวิเคราะห์วงจรเชิงสัญญลักษณ์
3. เครื่องป้องกันการดักฟังโทรศัพท์
4.  เครื่องเข้า-ถอดรหัสชั้นเดียวและส่งผ่านวิทยุสนาม
5.  เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์
6.  เครื่องอัดประจุแบตเตอรี 15A สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
7. อากาศยานไร้นักบิน

ผลงานตำราวิชาการ
1. “ไมโครคอมพิวเตอร์ชิพเดี่ยว 8051” จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีพ.ศ. 2535 จำนวน  4,000 เล่ม (งานแต่งตำราประกอบการเรียนวิชา Microprocessor System Design)
2. “ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์วิเคราะห์วงจรเบื้องต้น” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ McGraw-Hill, Inc. ปีพ.ศ. 2537จำนวน 3,000 เล่ม (งานแปลและเรียบเรียงประกอบการเรียนวิชา Electric Circuit Analysis)
3. “Introduction to Digital Circuits” จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีพ.ศ. 2539 จำนวน  3,000 เล่ม (งานแต่งตำราประกอบการเรียนวิชา Digital System Designs)
4. “การออกแบบระบบดิจิตอล” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ McGraw-Hill, Inc. ปีพ.ศ. 2544 (งานแปลและเรียบเรียง)

ผลงานวิจัยทางวิชาการที่ตีพิมพ์
1. พิพัฒน์ เลาหสงคราม และ สุเจตน์ จันทรังษ์,"48-Series development system add-on  microcomputer,"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 8 สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7, หน้า ค-47 - ค-57,ปี พ.ศ.2527.
2.  สุเจตน์ จันทรังษ์ และ ธนานันท์ อาปะจินดา,"การออกแบบระบบเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีอัตราการสุ่มสูง,"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9,หน้า 1-5-3 - 1-5-8 ปี พ.ศ.2529.
3.  สุเจตน์ จันทรังษ์,"อีมูเลเตอร์แบบเวลาจริงสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แบบชิพเดี่ยว,"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14, หน้า 3-1 ถึง 3-4,ปี พ.ศ.2534.
4.  สุเจตน์ จันทรังษ์ และ จิตรเกษม งามนิล,"การต่อโครงข่ายสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แบบชิพเดี่ยว,"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14," หน้า 3-51 ถึง 3-53,ปี พ.ศ.2534.
5.  สุเจตน์ จันทรังษ์ และ สิทธิชัย โภไคยอุดม,"โปรแกรมวิเคราะห์เน็ทเวิร์คแบบสัญลักษณ์,"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14, หน้า 5-29 ถึง 5-32,ปี พ.ศ.2534.
6.  จิตรเกษม  งามนิล,สุเจตน์ จันทรังษ์ และ ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์,"ระบบบันทึกภาพและวิเคราะห์การถ่ายเทโมเมนตัม,"เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประจำปี 2534,หน้า 117-125,ปี พ.ศ.2534.
7.  จิตรเกษม  งามนิล,สุเจตน์  จันทรังษ์ และ ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์,"ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบซิมเปิล-ฮาร์โมนิคส์,"เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประจำปี  2534, หน้า 126-134,ปี พ.ศ.2534.
8. สุเจตน์ จันทรังษ์,วรพล ลีลาเกียรติสกุล และ พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงศ์,"การจำลองอินเจคชั่นล็อกกิ้งของออสซิลเลเตอร์ด้วยวิธีแบ่งเวลา,"การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15, หน้า 4-7 - 4-12,ปี พ.ศ.2535. 
9.  S.  Pookaiyaudom, and  S.  Jantarang,"Simulations  for  sinusoidal oscillators  with  random  numbers and initial impulse,"IEEE.Circuits and Devices Magazine,pp.34-40,5,1986.
10. S.  Pookaiyaudom,  and  S.  Jantarang,"Simulations for the transient properties of multi-mode delayline  controlled  oscillators,"Int.J. Electronics.,pp.109-119,No.1,1989.
11.  S.  Pookaiyaudom, and   S.   Jantarang,"Efficient  algorithm  for  simulating interdigital transducer deley-lines,"Int.J.Electronics.,   pp.111-123,No.1,1991.
12. J. Ngarmnil, S. Jantarang, F. Cheevasuvit, and K. Dejharn, “False Colour Composite Display of Multiband Images on Personal Computer Using Cubic Colour Block Technique,” Proc. of the 12th ASIAN conference on remote sensing, pp.Q-8-1 - Q-8-4, 1991.
13. สุเจตน์ จันทรังษ์,"7554/64 ไมโครโปรเซสเซอร์ชิพเดี่ยว 4 บิท,"วารสารเซมิคอนดัคเตอร์อิเล็กทรอนิคส์,หน้า 119-129,ฉบับที่ 117.
14. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ สิทธิชัย โภไคยอุดม,"โปรแกรมวิเคราะห์วงจรแบบสัญลักษณ์," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16, หน้า 521-526, ปี พ.ศ.2536.
15. สุเจตน์ จันทรังษ์, ธันยวัต พึ่งแสงโชติช่วง และ วรนารถ แสงฉาย, "การเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลด้วยวิธี FSK," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16, หน้า 330-333, ปี พ.ศ.2536.
16. สุเจตน์ จันทรังษ์, ศุภชัย นำเกียรติสกุล และ สุริยา วิทยาประดิษฐ์, "การรู้จำอักษรลายมือเขียนภาษาไทย," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16, หน้า 334-338, ปี พ.ศ.2536.
17. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ สิทธิชัย โภไคยอุดม,"อัลกอริธึมเพิ่มความเร็วการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้าเชิงสัญลักษณ์," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 17, หน้า 570-574, ปี พ.ศ.2537.
18. สุเจตน์ จันทรังษ์,"เครื่องทดสอบมิเตอร์สำหรับรถแท็กซี," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 17, หน้า 390-393, ปี พ.ศ.2537.
19. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ สิทธิชัย โภไคยอุดม,"มิเตอร์สำหรับรถแท็กซี,"วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, หน้า 16-18, เล่ม 1, ปี พ.ศ.2537.
20. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ สิทธิชัย โภไคยอุดม,"การทำให้เป็นเชิงเดียวอย่างอัตโมัติสำหรับการวิเคราะห์เชิงสัญญลักษณ์ที่มีความหมายโดยใช้อัลกอริธึมพันธุ," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 18, หน้า 455-459, ปี พ.ศ.2538.
21. S.  Pookaiyaudom,  and  S.  Jantarang," AUTOMATIC CIRCUIT SIMPLIFICATION FOR MEANINGFUL SYMBOLIC ANALYSIS USING THE GENETIC ALGORITHM," Proceeding ISCAS96 Atlanta,pp. 109-112, 1996.
22. ฉัตรเพชร บุญญเกตุ, ภาวิณี ฮงประยูร, Chris Jackson และ สุเจตน์ จันทรังษ์, “สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียม TMSAT,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 19, หน้า CM151-154, ปี พ.ศ.2539.
23. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์, Marc Fouquet และ และ สุเจตน์ จันทรังษ์, “การออกแบบทรานสพิวเตอร์โมดูลสำหรับดาวเทียม TMSAT,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 19, หน้า CM160-164, ปี พ.ศ.2539.
24. สุรชาติ แซ่ซื้อ และ สุเจตน์ จันทรังษ์ ,"การออกแบบขนาดความจุของแบตเตอรีสำหรับดาวเทียม TMSAT," วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, หน้า 46-51, เล่ม 1, ปี พ.ศ.2539.
25. P.Sirisuk, S.Jantarang, and J.Paffett,”TMSat 9.6 kbps Software Modulator,” Proceeding EECON-20, pp.232-236, 1997.
26. S.Jantarang, and P.Hongprayoon, “CIRCUIT OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHMS WITH REAL VALUE BITS “, Proceeding. SCSC’98 conference, 19-22 June 1998, Reno, Nevada.
27. S.Jantarang, “Thai-Putt : Thai Micro-Satellite for Engineering Education,” Proc. AEESEAP midterm conference 1999, Thailand.
28. S.Jantarang, T.Phungsangchotchung, and F.Cheevasuvit, “The automatic Disaster Monitoring System using Low Earth Orbit Satellite,” Proc. 1999 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, Thailand, 8-10 Dec. 1999.
29. S.Saipankeaw and S.Jantarang, “RC5 Encryption Using FPGA,” Proceeding NCSEC 2000, 16-17 Nov. 2000.
30. S.Saipankeaw and S.Jantarang, “High Speed Image Encryption Using FPGA,” Proceeding NCSEC 2000, 16-17 Nov. 2000.
31. สุเจตน์ จันทรังษ์, ปนันท์ โพธิพันธุ์ทอง และ  อภิศักดิ์ วรพิเชษ, “เซ็นเซอร์อัจฉริยะราคาถูกสำหรับมิเตอร์แท็กซี่,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24, หน้า 1203-1207, ปี พ.ศ.2544.
32. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ เผ่าภัค ศิริสุข, “แนวทางการออกแบบเบื้องต้นสำหรับระบบการสื่อสารหลายผู้ใช้บนดาวเทียมไทพัฒ 2 ,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24, หน้า XIII-XVII, ปี พ.ศ.2544.
33. กฤษฏา สุวรรณรงค์, เผ่าภัค ศิริสุขและ สุเจตน์ จันทรังษ์ , “การสร้างตัวกรองจัดรูปพัลส์สำหรับโมเด็มของระบบ DS-CDMA โดยใช้อุปกรณ์ FPGA,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24, หน้า 1049-1054, ปี พ.ศ.2544.
34. S.Jantarang, P. Potipantong and A.Worapichet, “A Low Cost Real-time Intelligent Taximeter Sensor,” Proc. IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems 2002, Bali Indonesia, 28-31 Oct. 2002.
35. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ บูรพา ดำรงวัฒนโยธิน, “การสร้างภาพสามมิติด้วยภาพสองมิติ,” การประชุมทางวิชาการ NCSEC ครั้งที่ 6, หน้า 140-145, 29-31 ตุลาคม 2545.
36. ณัฐกร ผโลประการ และ สุเจตน์ จันทรังษ์, “การรู้จำเสียงพูดตัวเลขภาษาไทยด้วยตรรกะแบบคลุมเครือ,” การประชุมทางวิชาการ NCSEC ครั้งที่ 6, หน้า 235-239, 29-31 ตุลาคม 2545.
37. Sompop Purivigraipong and Sujate Jantarang, “Extended Kalman Filtering for Spacecraft Attitude Determination using GPS Signals,” Proc. NCSEC2002, pp.198-203, 29-31 Oct. 2002.
38. สุเจตน์ จันทรังษ์, "เครื่องพิมพ์แบบสื่อสารข้อมูลทางเดียวสำหรับมิเตอร์ในรถแท็กซี่," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25, หน้า 26-30, ปี พ.ศ.2545.
39. S.P.Panthong and S.Jantarang, “3G Mobile Wireless Routing Optimization by Genetic Algorithm,” Proceeding CCGEI 2003, Montreal Canada, 4-7 May 2003.
40. S. Purivigraipong and S. Jantarang , “,Study of Spacecraft Orbit Determination from Code Information of Global Positioning System Signals” Proc. 7th Asia-Pacific Conference on Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications, pp.154-159, Bangkok, 2003.
41. S. Purivigraipong and S. Jantarang , “Spacecraft Attitude Determination using Global Positioning System Signals, ” Proc. 7th Asia-Pacific Conference on Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications, pp.160-164, Bangkok,2003.
42. S. Purivigraipong and S. Jantarang , “Effect of Relative Geometry Between Selected GPS Satellites and Antenna-Baseline Orientation to Spacecraft Attitude Determination, ” Proc. 7th  Asia-Pacific Conference on Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications, pp.165-170, Bangkok, 2003.
43. C.Somboonsinchai, P.Sirisuk and S.Jantarang ,”DS-CDMA Software Modulator Using DSPE Payload on Small Satellite (in Thai),” Engineering Transactions, Vol.6, No.2, pp.126-133, July-Dec.2003.
44. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ จิรชาติ ปัญจพรพล ,“การปรับปรุงความละเอียดของภาพจากเลนส์ตาปลา,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, หน้า 137-140, ปี พ.ศ.2547.
45. สุเจตน์ จันทรังษ์ และ จิรชาติ ปัญจพรพล ,“การปรับปรุงการสร้างภาพ 3 มิติจากภาพ 2 มิติโดยใช้อุปกรณ์รับภาพชิ้นเดียว,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, หน้า 141-144, ปี พ.ศ.2547.
46. ชินวัฒน์ แก้วทอง และ สุเจตน์ จันทรังษ์,”ค้นหาเมฆในรูปถ่ายจากดาวเทียม,” วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2547, หน้า 1-6. (ตีพิมพ์ปี 2548)
47. สัญญา คล่องในวัย และ สุเจตน์ จันทรังษ์,”การปรับปรุงตัวประมวลผล CGA โดยใช้ SG-Clans Algorithm,” วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2547, หน้า 7-12. (ตีพิมพ์ปี 2548)
48. T.Rojanavanij, P.Sirisuk and S.Jantarang ,”Time Recovery System for DS-CDMA Modulator Using DSPE Payload on Small Satellite (in Thai),” Engineering Transactions, Vol.7, No. 2, pp.101-110, July-Dec.2004.
49. P.Sanitlhua, P.Sirisuk and S.Jantarang ,”Implementation of a Digital Signal Processing Experiment (DSPE) Payload for Small Satellite (in Thai),” Engineering Transactions, Vol.7, No.2, pp.111-120, July-Dec.2004.
50. C.Kaewthong and S.Jantarang ,”Clound Detection in Satellite Images (in Thai),” Engineering Transactions, Vol.7, No.2, pp.130-136, July-Dec.2004.
51. S. Jantarang and J. Panjapornpon ,”Enhancement of 3-D Reconstruction from 2-D Images using Single Camera,” Proc. TENCON 2004 ,pp.407-410, 2004.
52. B. Damrongwatthanayothin, A. Roeksabutr, and S. Jantarang, “A Scheme for  reconstructing Height of 3D Terrain Map from Shading of a Multi-Spectral Band Satellite Image,” Proc. TENCON 2004 ,pp.411-414, 2004.
53. D. Nualhong, S. Chusanapiputt, S. Phomvuttisarn, and S. Jantarang, “Reactive Tabu Search for Optimal Power Flow under Constrained Emission Dispatch,” Proc. TENCON 2004 ,pp.327-330, 2004.
54. D. Nualhong, S. Chusanapiputt, S. Phomvuttisarn, and S. Jantarang, “Diversity Control Approach to Ant Colony Optimization for Unit Commitment Problem,” Proc. TENCON 2004 ,pp.488-491, 2004.
55. S.Chusanapiputt, D.Nualhong, S.Jantarang, and S. Phoomvuthisarn, “Relative Velocity Updating in Parallel Particle Swarm Optimization Based Lagrangian Relaxation for Large-scale Unit Commitment Problem,” Proc. TENCON 2005 ,pp.885-890, 2005.
56. S.Chusanapiputt, D.Nualhong, S.Jantarang, and V.Pungprasert, “Generation Expansion Planning Including Biomass Energy Sources with Global Environmental Consideration Using Improved Tabu Search,”Proc. TENCON 2005 ,pp.880-884, 2005.
57. พัลลภา ศรีเชียงหวาง และ สุเจตน์ จันทรังษ์ ,”การจำแนกข้อมูลภาพพื้นที่การเกษตรที่รับรู้จากระยะไกลแบบกำหนดเป้าหมายด้วยวิธี DAGSVM”, Engineering Transaction (Group A), Vol.8, No.1, pp.43-53, 2005.
58. Songsak Chusanapiputt, Dulyatat Nualhong, Sujate Jantarang and Sukumvit Phoomvuthisarn, “Selective Self-Adaptive Approach to Ant System for Solving Unit Commitment Problem,” Proc.GECCO 2006, pp.1729-1736, 8-12 July, 2006.
59. Songsak Chusanapiputt, Dulyatat Nualhong, Sujate Jantarang and Sukumvit Phoomvuthisarn, “Relativity Pheromone Updating Strategy in Ant Colony Optimization for Constrained Unit Commitment Problem,”Proc.POWERCON 2006,22-26 Oct.,2006
60. สุภาพร  เย็นเหลือ และ สุเจตน์ จันทรังษ์, “การศึกษาหาขนาดเฟรมข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารดาวเทียม LEO โดยใช้โปรโตคอล PACSAT,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, หน้า xxx-xxx, ปี พ.ศ.2549.
61. Songsak Chusanapiputt, Dulyatat Nualhong, Sujate Jantarang and Sukumvit Phoomvuthisarn, “Unit Commitment by Selective Self-Adaptive ACO with Relativity Pheromone Updating Approach,” Proc.IPEC2007,pp.36-41,3-6 Dec.,2007
62. สุเจตน์ จันทรังษ์, “วิศวกรรมดาวเทียมสำหรับประเทศไทย,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, หน้า xxx-xxx, ปี พ.ศ.2550.
63. Dulyatat Nualhong, Songsak Chusanapiputt and Sujate Jantarang, “Unit Commitment by Hybrid Ant System/Priority List Method based Probabilistic Approach,” IEEJ Transaction on Power and Energy, Vol.128, No.7, pp.919-928,2008
64. Songsak Chusanapiputt, Dulyatat Nualhong, Sujate Jantarang and Sukumvit Phoomvuthisarn, “A solution to unit commitment problem using hybrid ant system/priority list method,”Proc.IEEE int.Conf. on Power and Energy (PECON’08), Dec.2008.
65. K.Withironprasert, S.Chusanapiputt, D.Nualhong, S.Jantarang and S.Phoomvuthisarn, “Hybrid ant system priority list method for unit commitment problem with operating constraints,” Proc. IEEE Int.Conf. on Industrial Technology (ICIT’09) Feb.2009.
66. Manop Aorpimai and Sujate Jantarang, “On-line Optimal Impulsive Controller for Satellite Rendezvous,” Proc.ECTI2009, May 2009.
67. S.Jantarang and S. Purivigraipong, “Satellite Engineering for Thailand,” Proc.APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region, 2009.
68. Kritsana Withironprasert, Dulyatat Nualhong, Songsak Chusanapiputt and Sujate Jantarang, “Electricity Generation Scheduling by Hybrid Ant System Algorithm with Priority List Method,” Proc.EECON-32, pp.31-34, 2009

สาขาการวิจัย
1. Computer simulation
2. Signal and Speech processing
3. Satellite engineering

 

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 04:18