สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 75 176
การลงนามขยายเวลาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ Tokyo University of Agriculture Technology (TUAT) PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 20 October 2015 04:23

ตามที่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  กับ Tokyo University of Agriculture Technology (TUAT) ได้มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสัตวแพทย์ระหว่างฤดูร้อน การวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ อย่างต่อเนื่องตลอดมา ได้ครบระยะเวลา ทั้งสองมหาวิทยาลยได้เห็นถึงประโยชน์ในความร่วมมือและกิจกรรมที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงได้มีการลงนามระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ Dr.Tadashi Matsunaga อธิการบดี TUAT ต่อไปอีก 5 ปี ทั้งจะได้ขยายความร่วมมือในการรับรองการโอนหน่วยกิตของนักศึกษาที่มีการเรียนครบภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักศึกษาของทั้งสองสถาบันจะได้มีประสบการจากการเรียนในอีกสถาบัน