สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 104 584
ข่าวล่าสุด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อธิการบดีเป็นกรรมการบริหารหน่วยงานภายนอก PDF Print E-mail
Written by sujate   
Sunday, 29 May 2011 18:29

๑. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์จันทรังษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

๒. สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์จันทรังษ์ เป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีวาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๐๑๑ เป็นต้นไป

 
อธิการบดีร่วมงานแถลงข่าว PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 24 May 2011 20:52

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม๒๕๕๔ รองสาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี ได้ร่วมในการแถลงข่าวความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาอบยางแผ่นรมควัน ระหว่าง สำนักงานอตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการ ITAP สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ ระหว่างการสัมมนาที่โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติในพิธีเปิดและบนนยายพิเศษ โดยโครงการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตย์ และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เข้าไปร่วมวิจัยมาตั้งแต่ต้นเพื่อพัฒนาเตาอบยางแผ่น จนปัจจุบันได้มีการติดตั้งให้กับสหกรณ์การยางในภาคใต้แล้ว ๑๒ แห่งและกำลังติดตั้งใกล้เสร็จแล้วอีก ๑๒ แห่ง ช่วยให้ชาวสวนยางประหยัดค่าใช้จ่ายของฟืนที่ใช้อบยางได้กว่าร้อยละ ๓๐ สร้างความเข้มแข็งให้กับชาวสวนยางขึ้นได้อย่างมาก

 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครลงนามความร่วมมือ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Wednesday, 18 May 2011 03:42

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย พลโท ดร. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกัน มี รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ลงนามเป็นพยานในการลงนามความร่วมมือนี้ด้วย จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง กิจการอวกาศสำหรับประเทศไทย

 

Last Updated on Wednesday, 18 May 2011 04:02
 
อธิการบดีร่วมคณะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศดูเทคโนโลยีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน PDF Print E-mail
Written by sujate   
Friday, 08 April 2011 20:22

ระหว่างวันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีร่วมคณะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศดูเทคโนโลยีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเพื่อมาพัฒนางานวิจัยของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยฯ

Last Updated on Friday, 08 April 2011 21:11
 
นายกสภามหาวิทยาลัยพาคณะวิจัยให้คำปรึกษารั้วไฟฟ้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี PDF Print E-mail
Written by sujate   
Wednesday, 16 March 2011 00:00

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภามหาวิทยาลัยได้นำคณะนักวิจัยฯ ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสำรวจและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างเข้ามารบกวนทำลายพืชไร่ โดยจะได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาติดตั้งต่อไป

 
อาจารย์เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อุทัยธานี PDF Print E-mail
Written by sujate   
Monday, 14 March 2011 00:00

รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ จำนวน ๓๔ คน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จังหวัดอุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ซึ่งเปนเมืองประวัติศาสตร์เริ่มต้นของราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ ป่าตาดซึ่งเป็นพืชดึกดำบรรพ์ วัดท่าซุง ยอดเขาสะแกกรัง หลักหมุดโลก ร้านขายยาฮกแซตึ้งของชาวจีน และวัดต่างๆ ในเมืองที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมทั้งชุมมีดช่างแขกซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านโลหะจนเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่ง รายละเอียดจะได้นำมาเผยแพร่ต่อไป

    

พระบรมราชานุสาวรีย์พระชนกจักรี ทางด้านขวาเป็นภายในอุโบสถวัดโบสถ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาครั้งประพาสต้น

หุบป่าตาด

     

หลักหมุดโลกบนยอดเขาสะแกกรัง                                          พิพิธภัณฑ์ ฮกแซตึง

เยี่ยมชมชุมมีดช่างแขก

 

Last Updated on Tuesday, 22 March 2011 22:33
 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย Sheffield เยี่มมหานครและเจรจาความร่วมมือ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Thursday, 20 January 2011 01:42

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ Prof.Robert Edyvean, Deputy Head of Department Chemical & Process Engineering และ Ms. Tina Yeung, Associate Director, South East Asia Region จาก The University of Sheffied ได้มาเยี่ยมและประสานงานการเจรจาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องจากการที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือทางด้านการวิจัยสาขาวิศวกรรมเคมีไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา และในครั้งนี้ได้มีการหารือเบื้องต้นเรื่องการจัดหลักสูตร Twinning Program ระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และเคมี ที่จบชั้นปีที่ ๒ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย Sheffield จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสามารถไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย Sheffield ในชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ได้ ซึ่งจะต้องมีการเจรจาในรายละเอียดต่อไปก่อนดำเนินการ ในการเจรจาครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี ดร.ประกิตเปรมธรรมกร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมเจรจา

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 6 of 6