สถิติผู้เข้าชม

Visits [+/-]

All visits
Since module start 131 954
ข่าวล่าสุด
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กสทช. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 31 January 2012 02:32

เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นที่ปรึกษาประจำตัวประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

Last Updated on Tuesday, 31 January 2012 02:38
 
อธิการบดีดูงานศาลในสแกนดิเนเวีย PDF Print E-mail
Written by sujate   
Saturday, 08 October 2011 04:17

ระหว่างวันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีซึ่งเข้าศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๒ จัดโดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ศาลปกครอง ได้ร่วมคณะศึกษาดูงานศาลปกครองและศาลฏีกาในประเทศสวีเดน ฟินแลนด์และเดนมาร์ค

Last Updated on Tuesday, 16 October 2012 07:31
 
อธิการบดีลงนามความร่วมมือ PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 27 September 2011 04:57

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือกับ University of Sheffield ตามที่ได้มีการหารือในรายละเอียดไปแล้วในการประชุมร่วมกันเมื่อต้นเดือนกันยายน การลงนามนี้จะทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชันปีที่สองในหลักสูตรสองภาที่จะเปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเทียบโอนรายวิชาไปศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ที่ University of Sheffield โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ อันจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความพร้อม และแสดงถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทาง University of Sheffield กำลังพิจารณาในเรื่องการลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในโครงการนี้ และจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อทำการวิจัยในอีกประเทศด้วย

 
อธิการบดีและคณะเจรจาความร่วมมือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษากับ University of Sheffield PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 13 September 2011 02:24

ระหว่างวันที่ ๕ และ ๖ กันยายนที่ผ่านมา รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีและ ศาสตราจารย์จิรยุทธ์ มหัทธนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและดร.ประกิจ เปรมธรรมกร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ University of Sheffield ที่เมือง Sheffield ประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาในหลักสูตรวิศวกรรไฟฟ้า โยธา เครื่องกลและวิศวกรรมเคมี กับ University of Sheffield โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวเพิ่มขึ้น เป็นหลักสูตรสองภาษาที่จะสอนเป็นภาษอังกฤษยกเว้นวิชาทางสังคมศาสตร์บางวิชาที่สอนเป็นภาษาไทย นักศึกษาเมื่อจบชั้นปีที่สองและมีผลการสอบภาษาอังกฤษและผลการเรียนเป็นไปตามที่กำหนด สามารถไปเรียนต่อที่ University of Sheffield อีกสองปี จะได้รับปริญญาของ U.of Sheffield รายละเอียดจะได้แจ้งต่อไป

Last Updated on Tuesday, 13 September 2011 05:16
 
อธิการบดีนำคณะผู้บริหารตกลงรายละเอียดการเปิดหลักสูตรสองภาษา PDF Print E-mail
Written by sujate   
Saturday, 13 August 2011 03:34

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ครุธัช รองอธิการบดีด้าน IT และคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัธนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร รองอธิการบดี่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล (UNSW) ออสเตรเลีย เพื่อจัดทำรายละเอียดวิชาสำหรับการเปิดหลักสูตรสองภาษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นในรายวิชาทางสังคม คาดว่าจะเปิดสอนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการและเป็นความเชี่ยวชาญของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยการจัดการสอนจะเน้นคุณภาพการเรียนการสอนที่มีวิธีการและมาตรฐานเดียวกับ UNSW โดยเมื่อนักศึกษาจบชั้นที่ที่สองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหากทีผลการเรียนและระดับคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะสามารถไปเรียนต่อชั้นปีที่สามที่ UNSW อีก ๒ ปีและได้ปริญญาของทาง UNSW นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารยังได้เยี่ยมชม NICTA ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่สำคัญของรัฐบาลออสเตรเลียและให้ทุนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและจะสำเร็จในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ทาง NICTA ยังจะให้ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยไปทำวิจัยที่ NICTA คราวละ ๖-๑๒ เดือน ทางคณะผู้บริหารยังได้เยี่ยมผู้บริหารสาขา IT มหาวิทยาลัย SYDNEY ในโอกาสนี้ด้วย

Last Updated on Saturday, 13 August 2011 03:53
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลลงนามการวิจัยร่วมกัน PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 02 August 2011 11:06

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลีย เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือในการวิจัยทางด้านการจัดการน้ำและสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในระดับสากล โดยมี ดร.ศิริลักษณ์เป็นหัวหน้าโครงการของมหาวิทยาลัย นอกจากได้การเจรจาในเรื่องดังกล่าวระหว่างผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีการตกลงร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะได้แถลงรายละเอียดต่อไป

 

 
พลอาอาศเอกปรีชัย หาญเจนลักษณ์และคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย PDF Print E-mail
Written by sujate   
Tuesday, 05 July 2011 00:38

พลอาอาศเอกปรีชัย หาญเจนลักษณ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และคณะได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อดูงานหารือความร่วมมือการวิจัยในอนาคต โดยเฉพาะโครงการอากาศยานไร้นักบิน และดาวเทียม โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี และ รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีให้การต้อนรับ

Last Updated on Tuesday, 05 July 2011 00:44
 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 5 of 6